Suomalaiset suhtautuvat robotteihin ja tekoälyyn aiempaa myönteisemmin

Suomalaisten suhtautuminen tekoälyyn, robotteihin sekä tieteen ja teknologian kehitykseen on muuttunut aiempaa myönteisemmäksi, käy ilmi Elinkeinoelämän valtuuskunta EVAn Arvo- ja asennetutkimuksesta. Suomalaisista 51 prosenttia katsoo, että robotiikka ja tekoäly turvaavat pitkällä aikavälillä työllisyyttä, vaikka ne ensi vaiheessa vähentävätkin työpaikkoja. 20 prosenttia on toista mieltä.

Mediamateriaalit

Lataa
Robotit, tekoäly, työllisyys (%)

”Vaikka robotiikka ja tekoäly ensi vaiheessa vähentävätkin työpaikkoja, pitkällä aikavälillä ne turvaavat työllisyyttä” (%) Kuva: EVAn Arvo- ja asennetutkimus

Lataa

Lataa
Suhtautuminen tieteeseen ja teknologiaan (%)

”Tiede ja tekniikka pystyvät tulevaisuudessa ratkaisemaan useimmat tänä päivänä esiintyvät ongelmat” (%) Kuva: EVAn Arvo- ja asennetutkimus

Lataa

Download: Robotti, ystäväni -EVA Arvio
Robotti, ystäväni -EVA Arvio

Suomalaiset suhtautuvat aiempaa optimistisemmin robotiikkaan ja tekoälyyn. EVA Arvion Robotti, ystäväni on kirjoittanut ekonomisti Sanna Kurronen.

Lataa

Download: EVA Arvion Robotti, ystäväni kuvioliite
EVA Arvion Robotti, ystäväni kuvioliite

Lataa

Lataa
Sanna Kurronen

Kuva: Karoliina Paavilainen / EVA

Lataa

”Taloustieteen tutkimuskirjallisuus antaa vahvan tukensa suomalaisten enemmistön näkemyksille: koneet eivät tee ihmisiä tarpeettomiksi, vaan mahdollistavat keskittymisen ihmiselle ominaisen osaamisen alueille, kuten ihmisten väliseen vuorovaikutukseen ja ei-rutiininomaisiin tehtäviin, jotka edellyttävät havaitsemista ja hienomotoriikkaa. Ekonomistit näkevät automaation myös tärkeänä tuottavuuskasvun ja siten hyvinvoinnin lähteenä”, sanoo EVAn ekonomisti Sanna Kurronen.

Yli puolet (52 %) suomalaisista luottaa tieteen kykyyn ratkaista useimmat nykypäivän ongelmat, ja vain neljäsosa (25 %) ei luota. Erityisen optimistisesti tieteeseen ja teknologiaan suhtautuvat miehet, nuoret ja korkeasti koulutetut.

Tekoälyn ja robotiikan tuomiin mahdollisuuksiin erityisen myönteisesti puolestaan suhtautuvat ne, jotka ovat työssään jo valmiiksi tekemisissä tekoälyn ja robotiikan kanssa. Heistä peräti 80 prosenttia pitää todennäköisenä, että robotit ja tekoäly helpottavat ja tehostavat omaa työtä. Koko väestöstä näin ajattelee 34 prosenttia.

”Tulosten valossa näyttää selvältä, että kokemukset robotiikan ja tekoälyn soveltamisesta omaan työhön ovat valtaosaltaan myönteisiä – ja oman kokemusperäisen tiedon lisääntyessä myönteisten teknologianäkemysten voi arvioida lisääntyvän myös tulevaisuudessa”, sanoo Kurronen.

Tulokset perustuvat 2 074 henkilön antamiin vastauksiin. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. Tutkimuksen tiedonkeruu on tehty Ukrainan sodan toisen ja kolmannen viikon aikana, 4.3.–15.3.2022. Vastaajat edustavat koko maan 18–79-vuotiasta väestöä (pl. Ahvenanmaa). Aineisto on kerätty Taloustutkimus Oy:n internetpaneelissa, josta tutkimusotos on muodostettu ositetulla satunnaisotannalla. Aineisto on painotettu edustamaan väestöä iän, sukupuolen, asuinalueen, koulutuksen, ammatin tai aseman, toimialan ja puoluekannatuksen mukaan. Aineiston tilastollisen jatkoanalyysin ja tulosgrafiikan on tehnyt Pentti Kiljunen (Yhdyskuntatutkimus Oy). Tulokset ja niiden tarkemmat väestöryhmittäiset erittelyt löytyvät EVAn kotisivuilta. EVAn Arvo- ja asennetutkimuksia on tehty vuodesta 1984.

Sanna Kurronen: Robotti, ystäväni -EVA Arvio keskiviikkona 10.8. kello 6.00 osoitteessa www.eva.fi

Lisätiedot: ekonomisti Sanna Kurronen, sanna.kurronen@eva.fi tai +358 50 589 8886

Julkaisun ennakkopyynnöt: viestintäpäällikkö Heini Larros, heini.larros@eva.fi tai +358 40 526 9728