Selvitykset: yksityiset sote-toimijat pärjäävät julkisia paremmin

Lue EVA Analyysi tästä

Soten sokeat pisteet

Näin julkinen sektori sorsii yksityisiä palveluntuottajia ja suosii omiaan. Kirjoittajina Ilkka Haavisto, Heini Larros ja Sami Metelinen.

Lataa

Sosiaali- ja terveyspalveluiden valvonnan ja laadun tarkkailun raportointi on Suomessa ollut heikkoa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tekemät kyselytutkimukset paikkaavat puutetta.

Vanhusten ympärivuorokautisten sosiaalihuollon palveluiden laadusta yksityisten ja julkisten toimijoiden kesken saatiin kattavaa tietoa, kun Valvira toteutti vuonna 2010 yhdessä aluehallintovirastojen kanssa valtakunnallisen kyselyn aiheesta.

Suositus ympärivuorokautisen palvelun hoitohenkilöstön vähimmäismääräksi on 0,5–0,6 hoitajaa asiakasta kohti. Hyvä mitoitus on Valviran mukaan 0,7–0,8 hoitajaa asiakasta kohti. Vuoden 2010 valtakunnallisessa kyselyssä havaittiin, että julkisen sektorin tuottajista 17 prosenttia jäi minimin alle, kun yksityisistä palveluntuottajista sen alle jäi vain kahdeksan prosenttia.

Riittävät kelpoisuusvaatimukset koko yksikön henkilökunnalla oli 82 prosentilla yksityisen sektorin toimijoista ja 68 prosentilla julkisen sektorin toimijoista. Valviran kriteerien mukaan vanhusten aterioiden väli ei saa olla yli 11 tuntia. Silti 76 prosentissa julkisen sektorin yksiköistä aterioiden väli oli yli 11 tuntia. Tosin myös yksityisillä tuottajilla aterioiden väli venyi liian pitkäksi 42 prosentilla tuottajista.

Riittävät kelpoisuusvaatimukset koko yksikön henkilökunnalla oli 82 prosentilla yksityisen sektorin toimijoista ja 68 prosentilla julkisen sektorin toimijoista.

Vuodesta 2013 lähtien Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on tehnyt seurantatutkimusta ikäihmisten palveluista, joka perustuu toimipaikoissa tehtyihin kyselyihin. THL:n tietokannasta löytyy vertailukelpoista tietoa siitä, miten eri indikaattorit toteutuvat yksityisten ja julkisten palveluntuottajien kesken. Kun tarkastellaan, miten yksikön henkilöstön määrä, koulutus ja tehtävärakenne vastaavat toimintayksikön palveluja tarvitsevien ikäihmisten määrää ja palvelutarvetta, havaitaan, että yksityinen pärjää paremmin kuin julkinen.

89 prosentissa yksityisistä toimipaikoista henkilöstön määrä, koulutus ja tehtävärakenne arvioitiin hyväksi suhteessa vanhusten määrään ja palvelutarpeeseen. Julkisissa toimintayksiköissä nämä arvioitiin hyviksi 70 prosentissa yksiköistä. Huonoksi nämä arvioitiin 4,6 prosentissa julkisista toimintayksiköistä ja 0,7 prosentissa yksityisistä toimipaikoista.

Myös muilla indikaattoreilla yksityiset palveluntuottajat pärjäävät paremmin suhteessa julkisiin. THL:n Koettu hoidon laatu asiakkaan näkökulmasta (ASLA)-tutkimuksessa kysyttiin vanhuspalveluiden asiakkaiden, omaisten ja omaishoitajien kokemuksia hoidon laadusta. Tutkimuksessa yksityisten palveluntuottajien hoidon laatu arvioitiin säännönmukaisesti hieman laadukkaammaksi kuin julkisten palveluntuottajien hoidon laatu.

Kirjoittaja Sami Metelinen on EVAn toimituspäällikkö

Artikkeli on julkaistu EVA Analyysissa Soten sokeat pisteet