Suomalaiset hahmottavat tulonjaon todellista eriarvoisemmaksi ja vähättelevät omia tulojaan

Suomalaiset hahmottavat yhteiskunnan tulonjaon eriarvoisemmaksi kuin se todellisuudessa on. Kansa aliarvioi keskituloisten määrän sekä yliarvioi pieni- ja suurituloisten osuudet, käy ilmi EVAn Arvo- ja asennetutkimuksesta.

Keskiluokkaan uskotaan kuuluvan noin 50 prosenttia suomalaisista, kun siihen tilastojen mukaan kuuluu 68 prosenttia suomalaisista. Pieni- ja suurituloisia taas uskotaan olevan enemmän kuin heitä tilastojen mukaan on; arviointivirhe kummankin tuloryhmän kohdalla on noin 8 prosenttiyksikköä. (kuva 1)

 

 

Myös oman aseman arviointi tulonjaossa on vaikeaa. Vastaajista 25 prosenttia uskoo kuuluvansa pienituloisten ryhmään, vaikka tuloluokkaan kuuluu todellisuudessa 13 prosenttia suomalaisista. (kuva 2)

”On ongelmallista, jos kansalaisten käsitykset tulonjaosta ovat kovin erilaiset kuin tulonjaon todellisuus. Mielikuvat voivat herättää aiheetonta huolta ja tyytymättömyyttä, joka taas voi tarjota elintilaa poliittiselle populismille”, toteaa EVAn tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto.

Lähes joka toinen (48 %) suomalainen allekirjoittaa väitteen, jonka mukaan nykyään puhetta yhteiskunnan eriarvioisuudesta lietsotaan, mikä luo politiikkaan tarpeettomia jakolinjoja ja jännitteitä.

Mielikuvat voivat herättää aiheetonta huolta ja tyytymättömyyttä, joka taas voi tarjota elintilaa poliittiselle populismille.

Arvo- ja asennetutkimuksen tulokset ovat samansuuntaiset kuin vuonna 2009 tehdyssä kansainvälisessä tutkimuksessa.

Näin tutkimus tehtiin

EVAn Arvo- ja asennetutkimuksessa selvitettiin kansalaisten käsityksiä yhteiskunnan tulonjaosta kahdella kysymyksellä. Ensimmäisessä kysymyksessä vastaajille esitettiin viisi kuviota, jotka kuvaavat yhteiskuntia, joissa vallitsee erilainen tulonjako. Toisessa kysymyksessä vastaajille esitettiin lista seitsemästä yhteiskunnallisesta tuloryhmästä pienimmästä suurimpaan ja kysyttiin, mihin hän katsoo itse kuuluvansa.
Arvo- ja asennetutkimuksen tulokset perustuvat 2 073 henkilön antamiin vas­tauksiin. Virhemarginaali on koko vä­estön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. Tiedot kerättiin 2.–15.1.2018. Vastaajat edustavat koko maan aikuisväestöä. Aineisto on kerätty Taloustutkimuksen internet-paneelilla ja painotettu edustamaan väestöä sukupuolen, asuinalueen, koulutuksen, ammatin tai aseman, toimialan ja puoluekannatuksen mu­kaan.

EVAn Arvo- ja asennetutkimuksia on tehty vuodesta 1984.

Lue tästä: EVA Analyysi Ilkka Haavisto: Luultua parempi

Katso myös video aiheesta