Suomalaiset arvioivat: Venäjän hybriditoimien todennäköisyys 86 prosenttia Nato-hakuprosessin aikana

Suomalaiset arvioivat 86 prosentiksi todennäköisyyden, että Venäjä kohdistaa Suomeen painostusta tai vaikuttamista Suomen Nato-hakuprosessin aikana, käy ilmi Elinkeinoelämän valtuuskunta EVAn Turvallisuuskyselystä.

Mediamateriaalit

Lataa
Venäjän toimet

Tilanne, jossa Suomi hakee jäseneksi nyt: Kuinka todennäköisenä pitää, että Venäjä kohdistaisi Suomeen hybridivaikuttamista tai sotilaallista voimaa?
(prosenttilukuina asteikolla 0–100 annettujen todennäköisyysarvioiden keskiarvot)

Lataa

Download:  Vaaran kuukaudet -EVA Arvio
Vaaran kuukaudet -EVA Arvio

Suomalaiset ovat varautuneet vaikeuksiin tiellä Natoon. EVA Arvion Vaaran kuukaudet on kirjoittanut tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto.

Lataa

Lataa
Ilkka Haavisto

Kuva: Matti Rajala / EVA

Lataa

EVA selvitti suomalaisten suhtautumista turvallisuuspoliittiseen tilanteeseen ja erilaisten tapahtumien todennäköisyyksiin Turvallisuuskyselyssään. Kyselyyn vastasi 2 832 henkilöä 14.4.–2.5.2022.

Suomalaiset arvioivat myös, että on 30 prosentin todennäköisyys, että Venäjä kohdistaa Suomeen sotilaallista voimaa Suomen Nato-prosessin aikana. Kansalaiset arvioivat Venäjän Suomeen kohdistaman sotilaallisen voimankäytön todennäköisyyden laskevan 14 prosenttiin, kun Suomi on hyväksytty Naton jäseneksi.

”Suomalaiset pitävät Nato-jäsenyyden hakemisen ajankohtaa oikeana, ja he ovat arvioineet Nato-jäsenyyden hakemiseen liittyvät riskit kylmän realistisesti”, sanoo EVAn tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto.

Suomalaiset arvioivat 74 prosentiksi todennäköisyyden, että Suomi on hyväksytty Naton jäseneksi puolen vuoden kuluttua jäseneksi hakemisesta.

Tulokset perustuvat 2 832 henkilön antamiin vastauksiin. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. Tutkimuksen tiedonkeruu on tehty 14.4.–2.5.2022. Vastaajat edustavat koko maan 18–79-vuotiasta väestöä (pl. Ahvenanmaa). Aineisto on kerätty Taloustutkimuksen internetpaneelissa. Tutkimusotos on muodostettu ositetulla satunnaisotannalla. Aineisto on painotettu edustamaan väestöä iän, sukupuolen, asuinalueen, koulutuksen, ammatin tai aseman, toimialan ja puoluekannatuksen mukaan. Aineiston tilastollisen jatkoanalyysin ja tulosgrafiikan on tehnyt Pentti Kiljunen (Yhdyskuntatutkimus Oy). Kyselyn tiedonkeruun on rahoittanut Väinö Tannerin säätiö. Koska kyselyä ei ole toteutettu kaikilta osin samoin menetelmällisin ratkaisuin kuin EVAn perinteiset Arvo- ja asennetutkimukset, ei kyselyä tule pitää yhtenä niiden osana, vaan omana erillisenä kyselynään.

Ilkka Haavisto: Vaaran kuukaudet -EVA Arvio keskiviikkona 25.5. kello 6.00 osoitteessa www.eva.fi

Lisätiedot: tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto, ilkka.haavisto@eva.fi tai +358 50 331 3823