Suomalaiset suhtautuvat myönteisesti markkinatalouteen

Lue EVA Analyysi tästä

Download: Askel oikealle -EVA Analyysi
Askel oikealle -EVA Analyysi

Suomalaiset suhtautuvat myönteisesti markkinatalouteen. Askel oikealle -EVA Analyysin on kirjoittanut tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto

Lataa

Download: Askel oikealle -EVA Analyysin kuvioliite
Askel oikealle -EVA Analyysin kuvioliite

Lataa

Suhtautuminen markkinatalouteen on muuttunut Suomessa aiempaa myönteisemmäksi, käy ilmi EVAn Arvo- ja asennetutkimuksesta. 64 prosenttia suomalaisista suhtautuu myönteisesti markkinatalouteen. 52 prosenttia suomalaisista suhtautuu sosialismiin kielteisesti. Suomalaisten markkinatalousasenteita käsittelee EVA Analyysi Askel oikealle.

Suomalaisten selvä enemmistö suhtautuu myönteisesti markkinatalouteen. Sen
sijaan enemmistön suhtautuminen sosialismiin on kielteistä. Tämä selviää Elinkeinoelämän
valtuuskunta EVAn syksyllä 2019 tekemästä Arvo- ja asennetutkimuksesta. EVA selvitti
suomalaisten suhtautumista seitsemään eri yhteiskunnalliseen aatteeseen.

Suomalaisten suhtautuminen seitsemään eri yhteiskunnalliseen aatteeseen.

Näin kysely tehtiin

Tulokset perustuvat 2 036 henkilön antamiin vastauksiin. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. Tiedot kerättiin 9.10.–22.10.2019. Vastaajat edustavat koko maan 18–70-vuotiasta väestöä. Aineisto on kerätty Taloustutkimuksen internet-paneelilla ja painotettu edustamaan väestöä iän, sukupuolen, asuinalueen, koulutuksen, ammatin tai aseman, toimialan ja puoluekannatuksen mukaan. Aineiston tilastollisen jatkoanalyysin on tehnyt Yhdyskuntatutkimus Oy, joka on laatinut myös tulosgrafiikan. Tulokset ja niiden tarkemmat väestöryhmittäiset erittelyt löytyvät EVAn kotisivuilta. EVAn Arvo- ja asennetutkimuksia on tehty vuodesta 1984. Tuloksiin voi tutustua osoitteessa www.eva.fi/arvopankki.

Positiivisinta suomalaisten suhtautuminen on osuustoimintaan, jonka 70 prosenttia kokee myönteiseksi. Kielteisesti suhtautuvien osuus jää hyvin pieneksi (8 %). Markkinatalouteen suhtautuu positiivisesti lähes yhtä moni kuin osuustoimintaan. Vajaa kaksi kolmesta suomalaisesta (64 %) ottaa markkinatalouteen suotuisan kannan, ja vajaa viidennes (19 %) asennoituu kielteisesti.

Vapaan markkinatalouden edellytys on yksityinen omistusoikeus eli kapitalismi. Suomalaisten asenteissa kapitalismi järjestelmänä sijoittuu sijalle neljä. Siihen suhtaudutaan markkinataloutta varautuneemmin (44 % suhtautuu myönteisesti, 37 % kielteisesti), mutta selvästi myönteisemmin kuin sen vastakohtaan. Tuotantovälineiden yhteisomistukseen perustuvaan sosialismiin suhtautuu myönteisesti noin kolme kymmenestä (28 %). Enemmistö (52 %) suomalaisista suhtautuu sosialismiin kielteisesti. Sosialismin kumppani on suunnitelmatalous. Siinä valtio määrää hinnat ja tuotantomäärät. Suomalaisten asenteissa järjestelmä kiilaa listalla kapitalismin ja sosialismin väliin. Suurehko ”ei osaa sanoa” -vastausten osuus kielii vastaajien vaikeuksista mieltää, millaisesta järjestelmästä suunnitelmataloudessa on kyse.

Talousjärjestelmien ohella kysymyssarjassa selvitettiin suomalaisten suhtautumista liberalismiin ja konservatismiin. Suurempi osa suomalaisista suhtautuu myönteisesti liberalismiin (50 %) kuin konservatismiin (30 %). Kielteisesti liberalismiin suhtautuu vastaavasti neljäsosa (25 %) ja konservatismiin peräti 47 prosenttia. Mielenkiintoista on kuitenkin, että osin samat ihmiset saattavat suhtautua myönteisesti niin liberalismiin kuin konservatismiinkin.

Lisää suomalaisten markkinatalousasenteista EVA Analyysissa Askel oikealle.