Suomalaiset torjuvat sananvapauden rajoitukset

Suomalaisista 63 prosenttia turvaisi sananvapauden kaikissa tilanteissa, myös silloin, kun joku kokee tekstin tai muun esityksen häiritseväksi tai loukkaavaksi, käy ilmi Elinkeinoelämän valtuuskunta EVAn Arvo- ja asennetutkimuksesta.

Mediamateriaalit

Lataa
Suhtautuminen sananvapauteen (%)

”Sananvapaus on turvattava kaikissa tilanteissa, myös silloin, kun joku kokee tekstin tai muun esityksen häiritseväksi tai loukkaavaksi” (%) Kuvio: EVAn Arvo- ja asennetutkimus

Lataa

Lataa
Identiteetin osatekijät (%)

Kuinka tärkeinä oman henkilökohtaisen identiteettinsä osatekijöinä pitää seuraavia asioita (%)

Lataa

Download: Olen suomalainen -EVA Analyysi
Olen suomalainen -EVA Analyysi

Identiteettipolitiikan jalansija Suomessa on rajallinen. EVA Analyysin Olen suomalainen on kirjoittanut toimituspäällikkö Sami Metelinen.

Lataa

Download: EVA Analyysin Olen suomalainen kuvioliite
EVA Analyysin Olen suomalainen kuvioliite

Lataa

Lataa
Sami Metelinen

Kuva: Matti Rajala / EVA

Lataa

Suomalaisten enemmistö ei ole myöskään valmis sensuroimaan vanhoja teoksia tai poistamaan historiallisia muistomerkkejä. Siitä huolimatta suomalaiset tunnistavat yhteiskunnassa ristiriitoja eri ryhmien asemassa.  Etuoikeutettuja ovat suomalaisten enemmistön mielestä kaupunkilaiset, valkoihoiset ja miehet. Syrjityiksi ihmisryhmiksi enemmistö arvioi vammaiset, etniset vähemmistöt, tummaihoiset, turvapaikanhakijat, sukupuolivähemmistöt, ylipainoiset, maaseudulla asuvat, seksuaalivähemmistöt ja ikääntyneet.

”Identiteettipoliittisessa keskustelussa korostuvat usein syvät jakolinjat erityisesti arvokonservatiivisten ja arvoliberaalien käsitysten välillä. Kysyttäessä oman identiteetin eri osatekijöiden tärkeydestä suomalaiset korostavat pikemminkin suomalaisia yhdistäviä kuin erottavia tekijöitä”, sanoo EVA Analyysin Identiteettinä suomalaisuus kirjoittanut toimituspäällikkö Sami Metelinen.

87 prosentille suomalaisuus on tärkeä identiteetin osatekijä. Äidinkieli on tärkeä 81 prosentille.

Kansallisuus ja kieli koetaan tärkeiksi riippumatta sukupuolesta, iästä, yhteiskunnallisesta statuksesta, koulutuksesta ja puoluekannasta. Toisaalta usein jännitteitä aiheuttavat identiteetin tekijät kuten uskonto, yhteiskuntaluokka, ihonväri tai seksuaalinen suuntautuminen eivät ole enemmistölle suomalaisista tärkeitä identiteettinsä kannalta.

Tulokset perustuvat 2 042 henkilön antamiin vastauksiin. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. Tiedot kerättiin 24.9.–7.10.2021. Vastaajat edustavat koko maan 18–79-vuotiasta väestöä. Vastaajat edustavat koko maan 18–79-vuotiasta väestöä (pl. Ahvenanmaa). Aineisto on kerätty Taloustutkimus Oy:n internetpaneelissa, josta tutkimusotos on muodostettu ositetulla satunnaisotannalla. Aineisto on painotettu edustamaan väestöä iän, sukupuolen, asuinalueen, koulutuksen, ammatin tai aseman, toimialan ja puoluekannatuksen mukaan. Aineiston tilastollisen jatkoanalyysin ja tulosgrafiikan on tehnyt Pentti Kiljunen (Yhdyskuntatutkimus Oy). Tulokset ja niiden tarkemmat väestöryhmittäiset erittelyt löytyvät EVAn kotisivuilta. EVAn Arvo- ja asennetutkimuksia on tehty vuodesta 1984.

Sami Metelinen: Identiteettinä Suomi -EVA Analyysi keskiviikkona 13.10. kello 6.00 osoitteessa www.eva.fi

Lisätiedot: toimituspäällikkö Sami Metelinen, sami.metelinen@eva.fi tai +358 40 578 0041