Asenteet rikkaisiin samankaltaisia USA:ssa ja Suomessa

Ladattavat tiedostot

Download: Saa rikastua -EVA Analyysi
Saa rikastua -EVA Analyysi

Amerikkalainen unelma ei ole suomalaisillekaan vieras. EVA Analyysin Saa rikastua ovat kirjoittaneet tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto ja ekonomisti Sanna Kurronen. Julkaisun numero on korjattu 19.11.2020.

Lataa

Suomalaisten ja yhdysvaltalaisten asenteiden vertailu paljastaa, että molemmissa maissa rikkaisiin suhtaudutaan pääpiirteittäin samalla tavalla, kirjoittaa EVAn tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto.

Pääsimme myös vertailemaan suomalaista asenneilmastoa yhdysvaltalaisten asenteisiin, sillä
samat väittämät esitettiin aiemmin samana vuonna yhdysvaltalaisen Cato-ajatuspajan Welfare, Work, and Wealth National Survey -tutkimuksessa.

Yhdysvalloissa rikkaat ovat paljon rikkaampia ja heitä on suhteessa rutkasti enemmän kuin Suomessa (ks. USA:n ja Suomen rikkaat vertailussa EVA Analyysin Saa rikastua sivulla 5). Väittämiä suomalaiseen kyselyyn sovitettaessa katsoimmekin aiheelliseksi puhua ”miljardöörien” sijaan ”miljonääreistä”.

Molemmissa maissa ollaan yhtä mieltä siitä, että rikkaita ihaillaan aivan liikaa.

Rikastumisen mahdollisuuden idea on keskeinen Yhdysvaltain kulttuurille ja hengelle. Käsitteen loi amerikkalainen historioitsija ja kirjailija James Truslow Adams kirjassaan The Epic of America. Hänen mukaansa ”jokaisen elämän pitäisi olla parempaa ja rikkaampaa ja täydempää niin, että jokaisella olisi siihen kykyjensä ja saavutustensa perusteella mahdollisuudet”.

Suomalaisten ja yhdysvaltalaisten asenteiden vertailu paljastaa, että molemmissa maissa rikkaisiin suhtaudutaan pääpiirteittäin samalla tavalla. Muutama ero kuitenkin löytyy.

Asennevertailun tulokset esitetään kuviossa 5, jossa väittämiin annetuista vastauksista on tehty vertailun helpottamiseksi summamuuttujat vähentämällä kunkin väittämän kohdalla samaa mieltä olleiden osuudesta eri mieltä olleiden osuus.

Samaa mieltä sekä Suomessa että Yhdysvalloissa ollaan siitä, ettei rehellisin keinoin rikastumisessa ole mitään väärää. Rikkaat eivät myöskään herätä suuttumusta kummallakaan puolella Atlanttia, ja lisäksi molemmissa maissa ollaan yhtä mieltä siitä, että rikkaita ihaillaan aivan liikaa.

Kummassakin maassa suurin osa torjuu käsityksen, jonka mukaan rikkaat uhkaavat demokratiaa. Sama pätee väitteeseen, jonka mukaan kenenkään ei tulisi antaa rikastua liikaa, koska tällainen kehitys voisi vaarantaa demokratian.

Suuri, 28 prosenttiyksikön ero syntyy kysyttäessä, ovatko rikkaat ansainneet vaurastumisensa. Yhdysvalloissa näin ajatellaan laajalti, Suomessa arvio jää paljon varovaisemmaksi. Sama pätee tiedusteltaessa, hyötyvätkö kaikki joidenkin rikastumisesta. USA:ssa asiaa koskeva väittämä saa 21 prosenttiyksikköä vahvemman tuen kuin Suomessa.

Näin kysely tehtiin

Tulokset perustuvat 2 036 henkilön antamiin vastauksiin. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. Tiedot kerättiin 9.10.–22.10.2019. Vastaajat edustavat koko maan 18–70-vuotiasta väestöä. Aineisto on kerätty Taloustutkimuksen internet-paneelilla ja painotettu edustamaan väestöä iän, sukupuolen, asuinalueen, koulutuksen, ammatin tai aseman, toimialan ja puoluekannatuksen mukaan. Aineiston tilastollisen jatkoanalyysin on tehnyt Yhdyskuntatutkimus Oy, joka on laatinut myös tulosgrafiikan. Tulokset ja niiden tarkemmat väestöryhmittäiset erittelyt löytyvät EVAn kotisivuilta. EVAn Arvo- ja asennetutkimuksia on tehty vuodesta 1984. Kaikkiin tuloksiin voi tutustua osoitteessa www.eva.fi/arvopankki.

Kaikkein suurin ero syntyy kuitenkin kysyttäessä, onko moraalisesti väärin, että yhteiskunta sallii joidenkin kerätä suunnattomia omaisuuksia. Molemmissa maissa enemmistö torjuu väittämän, mutta Yhdysvalloissa se torjutaan paljon selvemmin. Yhdysvaltalaiset ovat siis vahvasti sitä mieltä, ettei yhteiskunnan pidä puuttua yksilöiden merkittäväänkään rikastumiseen. Ero maiden välillä kasvaa 32 prosenttiyksikön suuruiseksi.

Yhdysvaltalaisten vastauksista löytyy toinenkin selvä eroavaisuus suomalaisiin. Suomessa suhtautuminen rikkaisiin on kohtalaisen samankaltaista eri ikäryhmissä, kun taas Yhdysvalloissa nuoret suhtautuvat rikkaisiin paljon iäkkäitä kriittisemmin.

Asenne-erot kielivät eroista käsityksissä siitä, miten talous toimii. Yhdysvalloissa uskotaan vahvemmin, että talous on plussummapeliä, jossa rikkaat ansaitsevat vaurautensa luomalla yritystoimintaa ja panemalla rahansa kiertämään. Suomalaisillekaan tämänkaltainen ”vauraus luo vaurautta” -ajattelu ei ole vierasta, mutta rikkaiden toimien arvostus jää yhdysvaltalaisia pienemmäksi ja sen rinnalla painottuu myös tulonjako. Osa ajattelee, että joidenkin huomattava vaurastuminen on jo sinänsä epäkohta, johon yhteiskunnan pitäisi puuttua.

Lue lisää aiheesta EVA Analyysista Saa rikastua