Arvo- ja asennetutkimukset

EVA on kartoittanut suomalaisten arvoja ja asenteita säännöllisesti vuodesta 1984. Kyselytutkimuksista on kahdenkymmenen vuoden aikana kertynyt laaja ja vertailukelpoinen aineisto suomalaisten yhteiskunnallisen arvo- ja asenneilmaston muutoksista.

Tutkimuksissa on selvitetty suomalaisten suhtautumista muun muassa politiikkaan ja poliitikkoihin, yhteiskunnan rakenteisiin, markkinatalouteen, yrittäjyyteen, luonnonsuojeluun, työelämän kysymyksiin sekä kansainvälisiin asioihin esimerkiksi Euroopan unioniin ja suomalaiseen ulkomaalaispolitiikkaan.

Arvo- ja asennetutkimukset ovat vakiinnuttaneet asemansa suomalaisten mielipiteiden peilinä. Kaikki tutkimustulokset ovat julkisia ja kaikkien hyödynnettävissä. Tutkimukset antavat arvokkaan lisän kansantaloutta ja elinkeinoelämää kuvaavien tunnuslukujen rinnalle.

Lisätietoja arvo- ja asennetutkimuksista: Tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto 050-331 3823

2011 Arvo- ja asennetutkimus: ”Maailman paras maa”

Millä perusteella äänestäjät valitsevat kansanedustajansa? Minkälaiset ohjeet he antavat seuraavalle hallitukselle? Haluaako kansa kiristää vai laskea verotusta? Entä, mitä ajatellaan hyvinvointivaltiosta – saako tuleva hallitus todellakin hoitaakseen maailman parhaan maan? Muun muassa näihin kysymyksiin vastaa Ilkka Haaviston ja Pentti Kiljusen kirjoittama EVAn vuoden 2011 arvo- ja asennetutkimus ”Maailman paras maa”.

2011 tutkimus: Maailman paras maa

2010 Arvo- ja asennetutkimus: ”Työelämän kulttuurivallankumous”

EVAn 2010 arvo- ja asennetutkimus kertoo, mitä työ merkitsee suomalaisille, millä tavoin työhön liittyvät arvostukset ovat muuttumassa ja millaisia toiveita työelämään kohdistetaan.

Tutkimuspäällikkö Ilkka Haaviston kirjoittamasta raportista selviää, että suomalaiset eivät ole valmiita tekemään nykyistä enemmän töitä. Vaikka valtaosa töissä olevista onkin tyytyväinen työhönsä, vapaa-aikaa toivotaan lisää. Vapaa-ajan arvostus on korostetun suurta nuoremmilla ikäryhmillä, joille työ myös merkitsee kaikilla tavoilla mitattuna vähemmän kuin vanhemmalle väestönosalle.

Työ merkitsee suomalaisille ennen muuta toimeentuloa, sosiaalisia suhteita sekä oman identiteetin ja osaamispääoman rakentamista. Työsuhteen vakinaisuus ja varmuus ovat kuitenkin tärkeämpiä kuin suuri palkka, korkea status tai urakehitysmahdollisuudet. Perinteiset käsitykset työnteon suuresta itseisarvosta tai työnteosta jokaisen velvollisuutena vetoavat nykysuomalaisiin vähemmän. Talouskriisin edetessä suomalaisten arvo- ja asennemaisema on muuttunut vuoden takaisesta. Talouskasvun arvostus on toipunut ja toisaalta esimerkiksi ilmastonmuutoksen merkittävyyttä ja uhkaavuutta korostetaan selvästi aiempaa vähemmän.

2010 tutkimus: tyoelaman_kulttuurivallankumous

2009 Arvo- ja asennetutkimus: ”Kapitalismi kansan käräjillä”

Vuoden 2009 arvo- ja asennetutkimus kertoo, mitä mieltä suomalaiset ovat markkinataloudesta ja kehen suomalaiset luottavat. Tutkimus kertoo, että suomalaiset antavat tukensa vapaalle kilpailulle markkinataloudessa, mutta kritisoivat tiukasti etenkin liiallista ahneutta ja pikavoittojen tavoittelua.

Talouskriisin jälkeiseltä markkinataloudelta toivotaan ennen muuta lisää inhimillisyyttä, kannustavuutta ja vastuullisuutta. Suomalaisten enemmistö ei toivo valtion roolin taloudellisena toimijana kasvavan, mutta luottaa laajalti sen perustoimintoihin.

Eduskunta ja hallitus nauttivat merkittävästi valtion perustoimintoja vähäisempää luottamusta. Vielä vaisummin sijoittuvat työmarkkinajärjestöt ja kansalaisjärjestöt. Ay-liikkeeseen luottaa yksi kolmesta.

Talouskriisin äärellä suomalaisten mielipiteet ovat muutoksen tilassa: Vaikka politiikkaan suhtaudutaan edelleen skeptisesti, on sen arvostus nousussa. Suhtautuminen maahanmuuttoon osoittaa viilentymisen merkkejä. Asenteet EU:hun ja Nato-jäsenyyteen elävät puolestaan suojasään aikaa.

Suomalaiset kantavat laajalti huolta ympäristön tilasta, töissä jaksamisesta, eläkejärjestelmän kestävyydestä, eriarvoisuudesta sekä hyvinvoinnin jatkumisesta. Huolistaan huolimatta suomalaiset ovat lopulta pitkälti tyytyväisiä omaan elämäänsä. Raportin ovat laatineet Ilkka Haavisto EVAsta sekä Pentti Kiljunen Yhdyskuntatutkimus Oy:stä.

2009 tutkimus: kapitalismi_kansan_karajilla

2008 Arvo- ja asennetutkimus: ”Kenen joukoissa seisot?”

Vuoden 2008 mukaan suomalaisten mielestä Itämeren suojelun tulisi painottua ulkopolitiikassamme nykyistä enemmän. Tätä mieltä on yli kolme neljäsosaa suomalaisista. Ulkopolitiikalta toivotaan enemmän aktiivisuutta, vaikka sen hoitoon ollaan melko tyytyväisiä.

Suomen vaikutusvallan Euroopan unionissa nähdään huvenneen. Samaan aikaan kansalaisten kannat EU-jäsenyyteen ovat terävöityneet: jäsenyyteen suhtautuu myönteisesti 36 % ja kielteisesti 35 % suomalaisista. Hallitukselta toivotaan jämerämpää toimintalinjaa EU-asioissa. Unioniin asetetaan myös myönteisiä odotuksia. Esimerkiksi EU:n ilmastopolitiikka ja yhteinen ulkopolitiikka nähdään kannatettavina.

Kysymys ulkopolitiikan valtasuhteista mietityttää. Kolmannes siirtäisi ulkopolitiikan johdon pääministerille, 40 % haluaisi presidentin johtavan.

Turvallisuusuhkien luonne ja käsitykset siitä miten niitä torjutaan jakavat mielipiteet. Nato-jäsenyys epäilyttää. Kaikki Venäjän kanssa esillä olevat asiat nähdään tärkeiksi hoitaa. Myös globalisaatio huolettaa, vaikka sen ei katsota välttämättä uhkaavan omaa työpaikkaa. Kaikki nämä tulokset selviävät Elinkeinoelämän Valtuuskunta EVAn tuoreesta arvo- ja asennetutkimuksesta ”Kenen joukoissa seisot?”

Vuoden 2008  raportti on vuodesta 1992 jatkuneen EVAn kansainvälisiä kysymyksiä käsittelevän Suomi, EU ja maailma -asennetutkimussarjan viidestoista osa. Sen ovat laatineet Ilkka Haavisto EVAsta sekä Pentti Kiljunen Yhdyskuntatutkimus Oy:stä, joka on vastannut myös tutkimuksen teknisestä toteutuksesta.

2008 tutkimus: kenen_joukoissa_seisot

2007 Arvo- ja asennetutkimus: ”Satavuotias kuntotestissä”

EVAn 2007 arvo- ja asennetutkimus julkaistiin 27.2. Kansallissalissa. Olisitko arvannut, että suomalaisten mielestä mm. perintöverosta tulisi luopua kokonaan?

EVAn arvo- ja asennetutkimuksen mukaan demokratian satavuotisjuhlavaaleihin valmistautuvan kansan muut toiveet kohdistuvat etenkin hyvinvointiin: terveydenhuollon kehittämiseen, työllisyyteen ja köyhyyden poistamiseen.

Puolueiden välisten ideologisten erojen hahmottamisen on väitetty olevan nykyään vaikeaa. Eri väestöryhmien ja puolueiden kannattajien väliltä löytyy kuitenkin selkeitä ideologisia painotuseroja. Esimerkiksi sosialidemokraattien kannattajien ideologinen etäisyys on yhtä suuri niin vasemmistoliiton kuin keskustankin äänestäjiin.

Sukupuolten tasa-arvo jakaa mielipiteet miesten ja naisten välillä, markkinatalouden toimivuus epäilyttää, julkiset palvelut eivät toimi tarpeeksi hyvin, verotus on liian kireää, ikääntymiseen varautumisessa on puutteita ja energiariippuvuus Venäjästä pelottaa. Muun muassa nämä asiat käyvät ilmi EVAn raportista, jonka ovat laatineet Ilkka Haavisto ja Martti Nyberg EVAsta sekä Pentti Kiljunen Yhdyskuntatutkimus Oy:stä.

2007 tutkimus:  satavuotias_kuntotestissä

2006 Arvo- ja asennetutkimus: ”Ikkunat auki maailmaan”

EVAn vuoden 2006 arvo- ja asennetutkimus julkaistiin 7.3.2206.  Tutkimus antoi uutta tietoa mm. suomalaisten näkemyksistä globaalistumisen vaikutuksista meillä ja maailmanlaajuisesti. Paljosta puheesta huolimatta kattavaa tutkimustietoa kansalaisten globaalistumisasenteista ei ole aiemmin ollut saatavilla.

”Ikkunat auki maailmaan – EVAn Suomi, EU ja maailma -asennetutkimus 2006” osoittaa, että suomalaiset näkevät globaalitumisen vaikuttavan melko myönteisesti eri elämänalueisiin.

Raportin toinen painopiste on asennoituminen Euroopan Unioniin. Erityishuomion kohteena ovat EU:n kehitystä jarruttavat tekijät. Nämä tulokset antavat myös mielenkiintoista lisätietoa erityisesti EU-kielteisten  merkittävän vähemmistön  näkemyksistä. Suomalaisilla on selkeät mielipiteet myös pian alkavan EU-puheenjohtajuuskautemme tavoitteista.

Näiden aiheiden ohella EVAn tämänkertaisessa asennetutkimuksessa kartoitetaan suomalaisten näkemyksiä mm. Venäjästä, Suomen turvallisuuspolitiikasta, terrorismista ja ympäristöstä. Raportin ovat laatineet EVAn tutkimusasiamies Kai Torvi ja tutkija Pentti Kiljunen, Yhdyskuntatutkimus Oy.

Elinkeinoelämän Valtuuskunta EVA on tutkinut suomalaista mielipideilmastoa säännöllisesti jo yli kahdenkymmenen vuoden ajan. Kansainvälistymiseen liittyvät teemat ovat olleet mukana kaikissa tutkimussarjan osissa. Käsillä oleva raportti on ”Suomi, EU ja maailma” -tutkimussarjan kolmas osa ja se antaa läpileikkauksen suomalaisten asenteista vuodenvaihteessa 2005-2006.

2006 tutkimus: ikkunat_auki_maailmaan

2005 Arvo- ja asennetutkimus: ”Onnelisuuden vaikea yhtälö”

EVAn vuotuinen arvo- ja asennetutkimus julkaistiin 2.3.2005.  EVA on julkaissut suomalaista mielipideilmastoa kartoittavaa tutkimussarjaa vuodesta 1984. 2005 julkaistu 11. osa jatkoi aikaisempien metodisesti yhdenmukaisesti tehtyjen tutkimusten sarjaa. Tutkimus pureutui erityisesti suomalaiseen onneen. Olemmeko onnellisia ja mikä saa meidät onnellisiksi?

2005 tutkimus: onnellisuuden_vaikea_yhtalo

2004 Arvo- ja asennetutkimus: ”Turvassa EU:ssa – Kaukana kavala maailma”

EVAn vuoden 2004  asennetutkimus julkistetaan keskiviikkona 25.2. Raportissa on tutkittu suomalaisten suhtautumista EU-jäsenyyteen, turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan sekä globalisaatioon.

EVA on tutkinut suomalaisten kansainvälisiin kysymyksiin liittyviä asenteita ja luotaa niitä tuoreessa raportissaan. Raportti jatkaa EVAssa 1992 käynnistettyä integraatioasenteita kartoittavaa tutkimussarjaa jonka aihepiiriä on nyt laajennettu unionikehikon ulkopuolelle muihinkin kansainvälistä politiikkaa ja taloutta koskeviin kysymyksiin.

Kansainvälinen näyttämö on vuoden 2004 alkupuolella täynnä erilaisia kehityskulkuja, ristiriitoja ja uusia avauksia. EU:n historian suurin laajentuminen ja perussopimusten uudistusprosessi puhuttavat laajalti. Uusia toimijoita, kohutuimpana Kiina, on noussut maailmantalouteen. Kansainväliset ympäristösopimukset ovat kohonneet polttavaksi puheenaiheeksi. Kysymys Suomen sotilaallisesta liittoutumisesta herättää meillä kärjekästä mielipiteenvaihtoa.

Mitä me suomalaiset ajattelemme maamme asemasta ja yleensäkin kansainvälisistä kysymyksistä näinä turbulentteina aikoina? Miten suhtautuminen EU:n jäsenyyteen on muuttunut kymmenennen vuosipäivän lähestyessä? Miten turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa tulisi kansalaisten mielestä hoitaa? Onko globaalistuminen mahdollisuus vai uhka?

2004 tutkimus: Turvassa_eussa

2003 Arvo- ja asennetutkimus: ”Vaatelias vaalikansa”

EVAn vuoden 2003 arvo- ja asennetutkimus, jonka pääteemana oli suomalaisten politiikkasuhde, julkistettiin  1.3.2003. Punnittavana raportissa oli koko poliittinen järjestelmä, sen toimivuus ja responsivuus, demokratian toteutuminen, poliittinen kiinnittyminen, osallistuminen, valta ja vaikuttaminen.

2003 tutkimus: Vaatelias vaalikansa

Arvo- ja asennetutkimus: ”Mitä mieltä suomalainen?”

Vuonna 2003 julkaistiin  myös arvo- ja asennetutkimus, joka keräsi yhteen suomalaisten asenteita ja niiden muutoksia vuosilta 1984-2003.

Tutkimus: Mita_mielta_suomalainen

2002 Arvo- ja asennetutkimus: Suomi, EU ja maailma”

2002 tutkimus: Suomi, eu ja maailma

2001 Arvo- ja asennetutkimus: ”Erilaisuuksien Suomi”

2001 tutkimus: Erilaisuuksien suomi