Auttaako sisu nyt? Tällainen käsitys suomalaisilla oli itsestään vuonna 2014

Lue tästä EVA Analyysi

Download: Työlle ahneet -EVA Analyysi
Työlle ahneet -EVA Analyysi

Suomalaiset arvostavat ahkeruutta, mutta ovat huonoja jakamaan. Työlle ahneet -EVA Analyysin (2014) on kirjoittanut tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto.

Lataa

84 prosenttia suomalaisista piti ahkeruutta ja 74 prosenttia sisukkuutta suomalaisille ja Suomelle tunnusomaisena piirteenä EVAn Arvo- ja asennetutkimuksessa vuonna 2014.

Millaisia suomalaiset ovat? Vuonna 2014 suomalaiset ottivat EVAn Arvo- ja asennetutkimuksessa kantaa suomalaisten hyveisiin ja paheisiin. Heitä pyydettiin arvioimaan kahdenkymmenen yhden erilaisen piirteen tai periaatteen osalta, kuinka tunnusomaisia ne ovat suomalaisille ja Suomelle.

88 prosenttia suomalaisista piti lainkuuliaisuutta, 86 prosenttia rehellisyyttä ja 84 prosenttia ahkeruutta suomalaisille ja Suomelle tunnusomaisena piirteenä.

Vuodesta 1994 vuoteen 2014 suomalaisten käsitykset itsestään muuttuivat vain vähän, mutta selkeästi myönteiseen suuntaan. Monet hyvät piirteet kuten lainkuuliaisuus, suvaitsevaisuus ja rehellisyys olivat vahvempia kuin vuonna 1994.

Näin kysely tehtiin

Kysely suomalaisten luonteenpiirteistä teetettiin osana EVAn Arvo- ja asennetutkimusta. Tulokset perustuvat 2 052 henkilön antamiin vastauksiin. Tiedot on kerätty 14.–30.1.2014. Vastaajat edustavat koko maan (pl. Ahvenanmaa) 18–70-vuotiasta väestöä. Aineisto on kerätty Taloustutkimus Oy:n internet-paneelilla, joka on painotettu edustamaan väestöä myös suku-puolen, asuinalueen, koulutuksen, ammatin tai aseman, toimialan ja puoluekannatuksen mukaan. Aineiston tilastollisen jatkoanalyysin on suorittanut Yhdyskuntatutkimus Oy, joka laatinut myös tulosgrafiikan.Tulosten luottamusväli eli virhemarginaali on koko aineiston tasolla 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. Kaikkien EVAn Arvo- ja asennetutkimusten tulokset on koottu EVAn Arvopankkiin www.eva.fi/arvopankki

”Käsitykset kansallisesta identiteetistä vaikuttavat niin tavallisten suomalaisten kuin päätöksentekijöidenkin ajatteluun ja toimintaan. Siksi ne antavat selkänojaa ja tukea suomalaisten ja suomalaisen yhteiskunnan ymmärtämiseen. Ne myös osoittavat kansalliset vahvuudet ja vihjaavat, mistä mahdolliset kollektiiviset heikkoudet ja pehmeät kohdat löytyvät”, kirjoitti EVAn tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto Arvo- ja asennetutkimuksen tuloksia käsittelevässä EVA Analyysissa Työlle ahneet.

Ahkeruudesta Haavisto kirjoitti seuraavasti: ”Kansan käsitys suomalaisten työkeskeisyydestä on siis paitsi vahva, myös yhtenäinen. Jos oma käsityksemme suhtautumisestamme työhön on totta, ovat pullat Suomella tältä osin hyvin uunissa. Ahkeruus ja työn korkea arvostus tukevat työllisyyttä ja pitävät talouden pyörät pyörimässä. Yritteliäisyys merkitsee, ettei mahdollisuuksia jätetä käyttämättä.Kun kaikki tämä liitetään korkeaan koulutustasoomme ja keitokseen lisätään vielä salainen aseemme, eli sisu, ei Suomella pitäisi olla hätää. Ainoan, joskin pienen, särön kuvaan tuo se, että lähes joka toinen (46 %) näkisi mielellään, että ahkeruus ja yritteliäisyys vaikuttaisivat yhteiskunnassamme nykyistä enemmän.”