Arvo- ja asennetutkimuksen tulokset (sananvapaus)

Elinkeinoelämän valtuuskunta EVAn Arvo- ja asennetutkimuksen tammikuussa 2018 keräämien sananvapautta koskevien kysymysten vastaustiedot löytyvät tästä kuvina.

Arvo- ja asennetutkimuksen tiedot kerättiin 2.–15.1.2018 ja ne perustuvat 2 073 henkilön antamiin vastauksiin. Virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. Vastaajat edustavat koko maan aikuisväestöä. Aineisto on kerätty Taloustutkimuksen internet-paneelilla ja painotettu edustamaan väestöä sukupuolen, asuinalueen, koulutuksen, ammatin tai aseman, toimialan ja puoluekannatuksen mukaan.

EVAn Arvo- ja asennetutkimuksia on tehty säännöllisesti vuodesta 1984. Kaikki tutkimustulokset löytyvät osoitteesta www.eva.fi/arvopankki.

Vastausjakaumien prosenttilukuja tulkittaessa on tärkeää huomata, että eri vastausvaihtoehtojen yhteenlasku esitetään kokonaislukuina. Joissain tapauksissa se tuottaa erilaisen vastaustuloksen kuin pyöristämättömien lukujen yhteenlasku. Jos esimerkiksi viisiportaisella väittämäasteikolla ”täysin samaa mieltä” olevia on 10,2 prosenttia (pyöristettynä 10) ja ”jokseenkin samaa mieltä” olevia 10,4 prosenttia (10), on eriasteisesti samaa mieltä olevia yhteensä joko 20 prosenttia tai 21 prosenttia, laskutavasta riippuen (10+10=20 tai 10,2+10,4 = 20,6 eli 21). Tästä syystä koko vastausjakauman summa ei myöskään aina ole 100 prosenttia, vaan usein sitä hieman pienempi tai suurempi. Tilastollisesti korrektien jakaumien summan vaihteluväli on 98–102 prosenttia.