EVA Analyysi: Huippua kohti – Näin naiset toimivat yritysten johtoryhmissä

Kolme kymmenestä (31 %) yritysten johtoryhmissä istuvasta päätöksentekijästä on naisia. Noin 40 % yrityksistä ilmoittaa, että naisjohtajien määrä on viimeisen viiden vuoden aikana kasvanut. 57 % raportoi määrän pysyneen ennallaan ja vain 5 % kertoo määrän vähentyneen. Tämä selviää tänään julkaistusta EVA Analyysistä ”Huippua kohti – Näin naiset toimivat yritysten johtoryhmissä”. Analyysi perustuu EVAn kyselytutkimukseen, johon vastasi 1 175 yritysjohtajaa.

Lähes puolet (48 %) vastanneista yritysjohtajista arvioi, että naisten nykyistä suurempi osuus operatiivisessa johdossa hyödyttäisi heidän yritystään suuresti. Naiskiintiöt eivät kuitenkaan saa kannatusta. Vain 12 % vastaajista kannatti edes jollain tavalla naiskiintiöitä. Peräti 84 % ilmoitti olevansa täysin tai osittain kiintiöitä vastaan. Vastanneista naisista vain 24 % tuki kiintiöitä.

EVAn tutkimuksesta selviää, että suhteellisesti eniten naisjohtajia löytyy palvelualan yrityksistä ja ns. tietointensiivisten liike-elämän palveluitten (KIBS) johtoryhmistä. Matalin heidän osuutensa on rakennusalalla ja korkean teknologian yrityksissä.

Suuret yritykset käyttävät pienempiä enemmän aikaa tasa-arvokysymysten pohdintaan, mutta käytännön tulokset ovat päinvastaisia: pienet ovat pidemmällä. Alle 250 hengen yrityksissä naisten osuus johtoryhmissä on 32 %, isoissa yrityksissä 30 % ja kaikista isoimmissa (yli 1000 henkilöä) 27 %.

Tutkimus osoittaa, että yritykset pitävät periaatteellisella tasolla naisjohtajuuskysymystä merkittävänä, mutta täsmälliset aikataulut tai numeeriset tavoitteet koetaan rajoittavina. Vain 6 % vastanneista yrityksistä on asettanut jonkinlaisen numeerisen tavoitteen naisten määrälle operatiivisessa johdossa. 16 % yrityksistä on kirjannut tasaisemman sukupuolijaon edistämisen yrityksen strategiaan. Henkilöstösuunnitelmaan tavoitteen on kirjannut 22 % yrityksistä.

EVAn kyselyssä nousi esille naisten itsekriittisyys. Peräti 79 % vastanneista naisista moittii naisia kunnianhimon puutteesta ja pitää sitä esteenä naisten etenemiselle. Suoranaiseen syrjimiseen rekrytoinneissa ja työelämässä uskoi vain 16 % kaikista vastaajista.

Saatavilla olevan kansainvälisen vertailutiedon valossa naisjohtajien osuus Suomessa on hyvää kansainvälistä keskitasoa.

EVA Analyysin ovat kirjoittaneet johtaja Matti Apunen (EVA), tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto (EVA), akatemiaprofessori Anne Kovalainen sekä tutkija Mika Pajarinen (Etlatieto).

Huippua kohti

EVA Analyysi julkaistiin 15.10.2013 Women in Tech 2013 -foorumin yhteydessä. Tapahtuma kokosi yli 500 henkilöä Espoon Dipoliin keskustelemaan teknologia-alan tulevaisuudesta – ja siitä, kuinka naiset saadaan mukaan rakentamaan menestystarinoita.

001