Finanssijärjestelmään lisää läpinäkyvyyttä

Fil. tri. ja EVA Kumppani Sakari Puisto kirjoittaa kolumnissaan, että sääntelyn lisääminen talouskriiseissä on historiassa toistettu virhe. Puiston mukaan avain piilee markkinoiden läpinäkyvyyden lisäämisessä.

Globaalin finanssikriisin myötä kaikkialla peräänkuulutetaan juuri nyt finanssivalvonnan kiristämistä. Aihe on ollut esillä alituisesti viime aikoina.

Yksi keskeinen tarkastelun kohde ovat niin kutsutut over-the-counter (OTC) -johdannaismarkkinat. Johdannaiset ovat lupauksia sovitun kohteen kaupankäynnistä, jossa itse transaktio tapahtuu tulevaisuudessa sovittuna ajanjaksona. OTC-johdannaiset ovat kahdenvälisiä rahoitusinstrumentteja, joiden markkinat eivät ole läpinäkyviä. Niillä ei ole julkista pörssiä tai clearing housea. OTC-johdannaissopimukset voivat olla erittäin monimutkaisia ja epäselvästi paketoituja. Näitä sopimuksia tehtiin ennen kriisiä massiivisesti, ja nyt niiden kanssa ollaan vaikeuksissa.

On syytä tehdä ero suojaamisen, spekulaation ja markkinoiden manipulaation välille: Johdannaiset ovat hyödyllisiä instrumentteja suojaamaan valmistajaa esimerkiksi mahdolliselta raaka-aineiden hintojen nousulta. Spekuloija puolestaan on periaatteessa täysin legitiimi toimija, jonka hyödyllisyys perustuu valmiuteen ottaa laskelmoituja markkinariskejä itselleen. Kiitos spekulanttien, itse valmistaja voi suojautua markkinariskeiltä ja keskittyä omaan ydinosaamiseensa, eli varsinaiseen tuotantoon. Toisaalta johdannaisten käyttö voi olla myös hyvin kyseenalaista, varsinkin, mikäli se ei liity yrityksen keskeiseen liiketoimintaan. Ja mikäli niitä käytetään markkinoiden manipuloimiseen, toiminta on laitonta.

Ongelmien juuri on johdannaissopimuksiin liittyvän riskin epäsymmetrisyys, joka altistaa koko finanssijärjestelmän suurelle systeemiriskille. Nousukautena toimijoilla on riskialttiilla johdannaissopimuksilla mahdollisuus valtaviin voittomarginaaleihin ja henkilökohtaisiin bonuksiin. Vaikeuksien koittaessa henkilökohtainen riski on puolestaan vähäinen. Omistajat tai mahdollisesti lopulta veronmaksajat laitetaan maksamaan suuri osa virheistä. Seurauksena on maailmanlaajuisen mittakaavan opportunismi ja kannustus ylenmääräiseen riskinottoon.

Talousjärjestelmän perustan täytyy olla luja: sääntöjen ja niiden valvonnan tulee puolustaa tiukasti yksityisomaisuutta ja sen vapaata vaihdantaa, mihin myös koko markkinatalouden hinnanmuodostusmekanismi viime kädessä perustuu. Useat julkisuuteen nyt tuodut finanssivalvonnan ratkaisuehdotukset perustuvat puolestaan raskaaseen sääntelyyn, joka haittaa yritysten toimintaa, vääristää markkinoita ja on loppujen lopuksi varsin tehotontakin. Sääntelyn lisääminen talouskriiseissä on historiassa toistuvasti tehty virhe.

Sen sijaan avain piilee markkinoiden läpinäkyvyyden lisäämisessä. Tärkeä askel olisi lisätä johdannaiskaupan läpinäkyvyysvaatimuksia erityisesti sopimuksiin sisältyvien riskien suhteen. Siten yritysten osakkeenomistajat voisivat toimia tehokkaammin omavalvojina hyvän hallintotavan periaatteiden mukaisesti. Yritysjohto toimii omistajien mandaatilla. Mikäli yrityksen johdannaissopimusten riskit arvioitaisiin suhteettoman korkeiksi, omistajat voivat vaihtaa johdon, tai äänestää jaloillaan myymällä yrityksen osakkeita, laskien siten osakkeen kurssia.

Osakkeenomistajat ovat motivoituneita valvojia, koska kyseessä on heidän oma etunsa. Johdannaissopimusten läpinäkyvyys kasvattaisi omistajien puolelta painetta yritysjohdolle välttää liiallista riskinottoa ja vähentäisi näin osaltaan markkinoiden systeemiriskiä.